Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ServiceRoyal en een Opdrachtgever waarop ServiceRoyal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ServiceRoyal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen van ServiceRoyal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. ServiceRoyal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door ServiceRoyal verricht. ServiceRoyal heeft het recht om plaats, tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ServiceRoyal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. ServiceRoyal is vrij in de keuze van deze derde partij.
 4. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen ServiceRoyal en de Opdrachtgever met elkaar overleggen indien dit door de partijen noodzakelijk wordt geacht.
 5. Aan het einde van de overeenkomst zal een evaluatie plaatsvinden door Opdrachtgever en ServiceRoyal.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan ServiceRoyal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ServiceRoyal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ServiceRoyal zijn verstrekt, heeft ServiceRoyal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. ServiceRoyal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ServiceRoyal is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ServiceRoyal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever ServiceRoyal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ServiceRoyal zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ServiceRoyal de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen zal ServiceRoyal daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van deze vaste aanneemsom tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal ServiceRoyal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de voorwaarden behoudt ServiceRoyal zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door ServiceRoyal verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ServiceRoyal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van ServiceRoyal op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. na het sluiten van de overeenkomst aan ServiceRoyal ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven ServiceRoyal op goede gronden te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien ServiceRoyal de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de in lid 1 genoemde gevallen is ServiceRoyal bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ServiceRoyal schadevergoeding te vorderen.
 3. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  1. aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;
  2. door overlijden van de Opdrachtnemer;
  3. met wederzijds goedvinden;
  4. door faillietverklaring danwel surseance van betaling van de opdrachtgever;
  5. door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 14 ‘Niet nakoming’.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ServiceRoyal.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal ServiceRoyal de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ServiceRoyal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 12. Kosten

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste aanneemsom wordt aangeboden gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vaste aanneemsom wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste aanneemsom overeenkomen. De vaste aanneemsom is exclusief BTW.
 3. Indien geen vaste aanneemsom wordt overeengekomen, zullen de verschuldigde kosten worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. De verschuldigde kosten worden berekend volgens de gebruikelijke uur- of dagtarieven van ServiceRoyal, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkende uur- of dagtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van ServiceRoyal. Het uurtarief wordt bepaald door 12,5% te nemen van het dagtarief.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien ServiceRoyal met de Opdrachtgever een vaste aanneemsom of uurtarief overeenkomt, is ServiceRoyal niettemin gerechtigd tot verhoging van deze aanneemsom of tarief. ServiceRoyal mag prijsstijgingen doorberekenen. Indien ServiceRoyal kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ServiceRoyal aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over de opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de werkelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van ServiceRoyal en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens ServiceRoyal onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Niet nakoming

 1. Ingeval ServiceRoyal zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de Opdrachtgever gerechtigd (het restant van) de verschuldigde kosten niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ingeval de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is ServiceRoyal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op de overeengekomen kosten, onverminderd het recht van ServiceRoyal op volledige schadevergoeding.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in ver-zuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschul-digd:
 2. Indien ServiceRoyal aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. ServiceRoyal is jegens de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van ServiceRoyal.
 2. Indien en voor zover er op ServiceRoyal enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijk-heid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschul-digd over de laatste drie maanden voor be-eindiging van de opdracht.
 3. De Opdrachtgever verbindt zich Service-Royal te vrijwaren voor alle aansprakelijk-heid en elke vordering, geldend gemaakt in buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Service-Royal van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van ServiceRoyal.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop ServiceRoyal geen invloed kan uit-oefenen, doch waardoor ServiceRoyal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van Opdrachtnemer wordt daaronder begrepen.
 2. ServiceRoyal. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandig-heid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ServiceRoyal zijn verbin-tenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ServiceRoyal opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ServiceRoyal niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeen-komst te ontbinden zonder dat er in dat ge-val een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien ServiceRoyal bij het intreden van de overmacht voor een deel aan verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen is ServiceRoyal gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoer-bare deel afzonderlijk te factureren en is Op-drachtgever gehouden deze factuur te vol-doen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van ServiceRoyal is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te ne-men. Niettemin heeft ServiceRoyal het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ServiceRoyal en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Download deze voorwaarden als PDF